PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

Společnost Quad Press s.r.o. se sídlem Jakoubkova 115, 266 01 Beroun, IČ: 05233208, DIČ: CZ05233208, je od 12. července 2016 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze: C 260399, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 1. Zdroje osobních údajů

Přímo do subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)/Distributor/Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a zaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, pozice, adresa pracoviště, IČ, DIČ apod.). / Popisné údaje (např. bankovní spojení), / Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. / Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)

 1. Kategorie subjektů údajů

Zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu) / Dodavatel služby / Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci / 

 1. kategorie příjemců osobních údajů

Finanční ústavy, veřejné ústavy, zpracovatel, státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, další příjemci (distributoři apod.)

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), archivnictví vedené na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce a samotným správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údaji v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a  povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6. odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů/zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů / zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vtahuje / zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby / zpracování je nezbytné pro splnění úkoly prováděného e veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce / zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 1. Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje spárce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování / kategorii dotčených osobních údajů / příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny / plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy /veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů / pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesní s dohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat spárce o vysvětlení / Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů / Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. / nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy ˇUřad na ochranu osobních údajů. / Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.iquad.cz

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: info@iquad.cz

V případě změny správy Vašich osobních údajů nám zašlete tuto změnu do datové schránky společnosti nebo na adresu: Quad Press s.r.o., Jakoubkova 115, 266 01 Beroun